swiatła mostów
most
OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE:
W ramach wolnych mocy przerobowych i w związku z zaistaniałą pandemią, postanowiliśmy stworzyć aplikacje wspomagające proces obliczeń wytrzymałościowych, hydraulicznych tp.(bez statycznych) - szczególnie dla obiektów inżynierskich. Powstały już aplikacje wyszczególnione poniżej. Prace cały czas trwają nad udoskonalaniem istniejących i powstawaniem nowych.

Wszelkie Państwa sugestie - zastaną (w ramach możliwości) ujęte w pracach jw. ( programy@twzi.pl )

Obecnie oferujemy sprzedaż:

Obliczanie światła mostów i przepustów

Program umożliwia wyznaczenie światła mostów i przepustów zgodnie z ustaleniami i wymogami zawartymi w "Rozporządzeniu nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" (t.j. z 1 sierpnia 2020 r.) oraz w Załączniku nr 1 do tego rozporządzenia pod tytułem "Obliczanie świateł mostów i przepustów".

Program podzielony na dwa niezależne moduły: Istnieje możliwość zakupu modułów niezależnie od siebie.

UWAGA
Program analizuje typowe przypadki dla normalnych warunków przepływu wielkich wód. Jeżeli w sąsiedztwie projektowanego mostu lub przepustu znajdują się lub są projektowane obiekty hydrotechniczne, wywierających znaczący wpływ na warunki przepływu wielkich wód, należy przeanalizować oddziaływanie tych obiektów i dokonać odpowiednich korekt. Zasady obowiązują dla zlewni do 20 000 km2 (drogi kl. A, S, GP i Z) oraz do 30 000 km2 dla pozostałych dróg. W przeciwnym przypadku obliczenia powinny być bardziej szczegółowe i konsultowane z właściwymi jednostakami naukowo-badawczymi.

Obliczanie światła mostów

Dla mostów określenie światła jest etapowe. W pierwszym etapie określamy warunki przepływu w korycie niezabudowanym. Dla przyjętych parametrów (Q, i, geometria koryta, n) wyznaczamy rzędną miarodajną (lub dla danych Q i rzędnej - wyznaczamy wsp. szorstkości 'n') .
most most
Do dyspozycji jest 35 pkt. określających geometrię koryta. W tym 15 pkt dla koryta głównego oraz po 10 pkt. dla zalewów. Kombinacje przypadków dadzą możliwość tworzenia schematu koryta z zalewami (prawy, lewy lub oba), bądź bez zalewów jako koryta zwartego.
most most
W następnym etapie określamy minimalne światło mostu na podstawie przyjętych założeń: rodzaj koryta -(zwarte, wielodzielne), schemat obliczeniowy-(nr 1 do 3). Dla przyjętego światła mostu (z ew. podziałem na przęsła i występowaniem filarów) w wynikach otrzymujemy:
- spodziewane pogłębienie koryta,
- wysokość spiętrzenia przed mostem,
- prędkości przepływu w poszczególnych częsciach,
most most most

Obliczanie światła przepustów

Dla przepustów tok postępowania jest podobny. W pierwszym etapie określamy warunki przepływu w korycie niezabudowanym. Do dyspozycji 3-12 pkt. określających geometrię koryta. Dla przyjętych parametrów (Q, i, geometria koryta, n) wyznaczamy rzędną miarodajną.
most most
W następnym etapie określamy minimalne światło przepustu na podstawie przyjętych założeń: przekrój przepustu - (prostokątny, kołowy), przypadek obliczeniowy-(niezatopiony wlot i wylot, zatopiony wlot, przepływ pełnym przekrojem, zatopiony wlot i wylot), wysokość niwelety drogi. Dla przyjętych założeń, w wynikach otrzymujemy:
- wysokość spiętrzenia przed budowlą,
- warunki zatopienia,
- rozmycie za budowlą i dobór odpowiednich umocnień.
most most most


Przyczółek/Filar (stateczność, siły wewnętrzne, reakcje)

Program analizuje stateczność podpory z uwagi na obrót i przesunięcie przy zadanym kształcie i przyjętych obciążeniach zewnętrznych. Moduł dotyczy podpór masywnych, których kształt można formować do postaci najczęściej występujących. Obciążenia zewnętrzne podzielono na 7 przypadków:
  • brak przęsła i naziomu
  • naziom, brak przesła
  • naziom obciążony, brak przęsła
  • brak naziomu, przęsło
  • naziom, przęsło
  • naziom obciążony, przęsło
  • naziom, przęsło obciążone
most
We wszystkich przypadkach uwzględniony jest ciążar własny podpory. Kierunki obciążeń zewnętrznych przyjmuje się poziome lub pionowe, w zależności od sytuacji.
W wynikach dodatkowo otrzymujemy:
- wielkości sił wewnętrznych w charakterystycznych przekrojach,
- reakcje fundamentu na podłoże gruntowe.
most most

wprowadzanie danych

most most most

wyniki

Wymiarowanie elementów żelbetowych

Program umożliwia sprawdzenie naprężeń w przekrojach żelbetowych wg. PN-91/S-10042 przy założeniu NL. Do wyboru przekroje prostokątne, teowe i kołowe. Sprawdzanie elementów zginanych i ściskanych.
most most

wprowadzanie danych

most most most

wyniki

Posadowienie głębokie

Obliczanie nośności pali pojedyńczych i w grupie, obciążonych siłą pionową i poziomą. Do wyboru przekroje prostokątne lub kołowe. Ilość warstw gruntu ograniczona wstępnie do ośmiu.
most
Program sprawdza stan graniczny nośności oraz określa momenty zginające w palu wg. PN-83/B-02482.
most most

wprowadzanie danych

most most most most

wyniki

Geometria drogi (rampa)

Aplikacja w chwili obecnej zawiera moduł dot. określenia parametrów geometrycznych rampy drogowej.
most
Moduł jest pomocny przy oreślaniu długości krzywych przejściowych pod względem dopuszczalnych dodatkowych spadków. Dodatkowo określana jest lokalizacja przekrojów charakterystycznych na krzywej przejściowej tj. korona pozioma, normalna, odwrotna itp.
most most

wprowadzanie danych

most most

wyniki